Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
1.1 “Algemene Leveringsvoorwaarden”: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Woman by Earn B.V.
1.2 “Overeenkomst”: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij tenzij anders overeengekomen.
1.3 “Gebruiker”: de gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, Woman by Earn B.V.
1.4 “Wederpartij”: de partij die bij Gebruiker bestellingen plaatst of aan Gebruiker opdrachten geeft tot levering van Goederenen/of Diensten.
1.5 “Partijen”: Gebruiker en de Wederpartij.
1.6 “Schriftelijk”: onder schriftelijk wordt in de Algemene Leveringsvoorwaarden mede begrepen per fax en per e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.7 “Dagen”: Kalenderdagen.
1.8 “Diensten”: diensten die Gebruiker onder de Overeenkomst verleent of zal verlenen.
1.9 “Goederen”: door Gebruiker aan de Wederpartij te leveren goederen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1: Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, Overeenkomsten en uitvoering daarvan, alle nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, waaronder nabestellingen, iedere (rechts)handeling ter voorbereiding van de Overeenkomst en voorts alle opdrachten en uitvoering daarvan, orderbevestigingen, leveringen van diensten aan de Wederpartij van welke aard dan ook, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Wederpartij.
2: Geen voorwaarden van welke aard dan ook, die de Wederpartij hanteert of waarnaar de Wederpartij verwijst, zijn van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door Gebruiker verworpen.
3: In afwijking van het vorige lid zijn voorwaarden van de Wederpartij alleen dan van kracht, wanneer Gebruiker deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk heeft aanvaard.
4: De van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden en/of bedingen gelden met inachtneming van het vorenstaande uitsluitend voor de overeenkomst waarop ze betrekking hebben.
5: Indien een bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de de overige bepalingen volledig van kracht.
6: In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

1: Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker, waaronder begrepen brochures, website, prijslijsten en alle overige door Gebruiker verstrekte documenten voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn vrijblijvend en binden de Gebruiker niet.
2: Afbeeldingen en beschrijvingen, maat- en kleuropgaven, in aanbiedingen, prospectussen, catalogi en en promotiematerialen, alsmede in andere door Gebruiker verstrekte gegevens, binden Gebruiker niet.
3: Offertes en aanbiedingen van Gebruiker vervallen na verloop van vijf (5) werkdagen, tenzij Gebruiker anders bepaalt.
4: Offertes en aanbiedingen kunnen door de Wederpartij uitsluitend schriftelijk worden aanvaard, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk bepaalt dat dit ook mondeling kan.
5: Gebruiker heeft te allen tijde het recht het aanbod binnen vijf (5) werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
6: Orders en wijzigingen van bestellingen door de Wederpartij zijn voor Gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Gebruiker heeft het recht een bestelling, waaronder begrepen een nabestelling, zonder opgaaf van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die direct dan wel indirect uit deze weigering onstaat.
7: De omvang van de verplichtingen van partijen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging door Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8: Indien Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van de Wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst treedt, is de Wederpartij aan Gebruiker voor de aanvullende prestaties een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gebaseerd op de gebruikelijke tarieven van Gebruiker.

Artikel 4: Prijzen

1: Alle prijsopgaven van de Goederen en prijzen die door Gebruiker in rekening worden gebracht zijn exclusief transport en/of verzendkosten en exclusief BTW.
2: Indien de kostprijzen of de prijzen waarvoor Gebruiker de Goederen van derden betrekt wijziging ondergaan tussen tijdstip van plaatsen van de order door de Wederpartij en het tijdstip van levering aan de Wederpartij, heeft Gebruiker het recht de overeengekomen prijs onverwijld dienovereenkomstig te wijzigen.
3: Gebruiker stelt ten behoeve van de Wederpartij adviesprijzen op ten aanzien van zij Goederen. De Wederpartij dient deze adviesprijzen te gebruiken als richtsnoer bij het bepalen van de verkoopprijs van de Goederen van Gebruiker.
4: Indien de afnemer van de Wederpartij geen consument is dient de Wederpartij te bewerkstelligen dat haar afnemer bij verkoop van de door Gebruiker geleverde Goederen voornoemde adviesprijzen als richtsnoer hanteert.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

1: Tenzij vooruitbetaling of een andere wijze of termijn van betaling is overeengekomen dient de Wederpartij aan Gebruiker de overeengekomen koopprijs te betalen op de door Gebruiker aangegeven wijze:
A: binnen 30 dagen na factuurdatum voor zover het de hoofdleveringen betreft op voor order;
B: binnen 15 dagen na factuurdatum voor zover het een nalevering betreft als gevolg van een nabestelling;
De Wederpartij verricht de betaling zonder enige aftrek of inhouding van welke aard ook, op de door Gebruiker aangewezen bankrekening.
2: De Wederpartij is niet bevoegd enige verplichting harerzijds te verrekenen met enige verplichting van Gebruiker.
3: De wederpartij wordt geacht de factuur te hebben geaccepteerd, indien de Wederpartij daartegen niet binnen tien (10) dagen na de factuurdatum schriftelijk heeft geprotesteerd.
4: Gebruiker kan alvorens hij overgaat tot nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst van de Wederpartij verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de koopprijzen, waaronder begrepen een aanbetaling of betaling van de volledige koopprijs, indien de Gebruiker vermoedt dat de Wederpartij haar verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig zal nakomen. Indien de Wederpartij niet of niet tijdig aan dit verzoek voldoet is Gebruiker gerechtigd nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst zijnerzijds onmiddellijk en volledig op te schorten.
5: De Wederpartij is reeds in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien betaling niet of niet volledig binnen de betalingstermijn door Gebruiker is ontvangen, is de Wederpartij vanaf het moment dat zij in verzuim is, naast het verschuldigde bedrag, contractuele rente verschuldigd gelijk aan vijf procent (5%) boven de jaarlijks wettelijke handelsrente, tot aan het moment waarop de Wederpartij voldoet aan haar betalingsverplichting, waarbij een deel van de maand als gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door Gebruiker is vereist.
6: Indien de Wederpartij haar betalingsverlichting niet nakomt, is de Wederpartij verplicht aan Gebruiker alle werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten van advocaten en andere deskundigen, ten bedrage van ten minste vijftien procent (15%) van het door de Wederpartij aan Gebruiker verschuldigde bedrag vermeerderd met de in het vorige lid bedoelde contractuele rente.
7: Indien de Wederpartij haar (betaling)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verzuimt na te komen of indien de Wederpartij in gebreke blijft desgevraagd vooruit te betalen of adequate zekerheid te stellen is Gebruiker gerechtigd alle prestaties waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is verplicht op te schorten of, indien de Wederpartij kenbaar maakt niet aan haar verplichtingen te willen voldoen, de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6: Annulering orders

1: Annulering van geplaatste orders door de Wederpartij is slechts mogelijk met toestemming van Gebruiker en slechts binnen een termijn van tien (10) dagen na orderplaatsing bij Gebruiker.
2: De Wederpartij is aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare compensatie verschuldigd van vijftig procent (50%) van de totale koopprijs, onverminderd het recht van Gebruiker op volledige schadevergoeding, indien de Wederpartij:
a- de geplaatste orders na verloop van de in het vorige lid genoemde termijn annuleert;
b- de geplaatste orders niet, niet tijdig of niet volledig afneemt;
c- de geplaatste orders niet, niet tijdig of niet volledig betaalt.
3: De Wederpartij vrijwaart Gebruiker jegens de uit hoofde van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, voor alle schade die derden als gevolg van de annulering door Wederpartij lijden of zullen lijden.

Artikel 7: Leveringen

1: Levering van goederen vindt plaats af magazijn van Gebruiker of door aflevering van Goederen bij de Wederpartij, al dan niet door tussenkomst van een derde.
2: De Goederen worden af magazijn geacht te zijn geleverd op het moment dat de Goederen op het overeengekomen tijdstip op het terrein van Gebruiker aan de Wederpartij ter beschikking zijn gesteld of zoveel eerder vanaf het moment dat de Goederen door of namens de Wederpartij worden afgehaald. In geval de Goederen door een derde naar de Wederpartij moeten worden vervoerd, worden de goederen geacht te zijn afgeleverd vanaf het moment van overdracht van de Goederen aan die derde, doch nog voordat de Goederen worden geladen. In geval het vervoer van Goederen door Gebruiker wordt uitgevoerd, worden de Goederen geacht te zijn geleverd op het moment dat de goederen bij de feitelijke vestingplaats van de Wederpartij of een nader overeen te komen locatie zijn afgeleverd.
3: De Wederpartij is verlicht de Goederen van Gebruiker of van de door Gebruiker ingeschakelde derde af te nemen op het moment dat Gebruiker respectievelijk de door Gebruiker ingeschakelde derde de Goederen bij de Wederpartij aflevert of, in geval van levering af magazijn, de Goederen aan de Wederpartij ter beschikking stelt.
4: Gebruiker houdt zo veel mogelijk rekening met de tussen Partijen overeengekomen levertermijnen. Deze levertermijnen, alsmede levertermijnen in de aanbiedingen en/of orderbevestigingen zijn streeftermijnen.
5: Geringe overschrijding van de levertermijn geeft de Wederpartij geen recht de Overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeiende verlichting geschorst of vervallen te achten. Onder geringe overschrijdingen van de levertermijn wordt buiten geval van overmacht verstaan een overschrijding met niet meer dan drie (3) weken. Een langere overschrijding van de levertermijn geeft de Wederpartij slechts recht op ontbinding of schadevergoeding voor zover de Wederpartij aannemelijk maakt dat de Goederen onmogelijk kunnen worden verkocht.
6: Indien levering van bestelde Goederen door Gebruiker niet tijdig plaatsvindt door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Gebruiker liggen, waaronder, maar niet uitsluitend, te late levering van Goederen door de fabrikant, wordt de levertermijn automatisch verlengd met de tijd die gelijk is aan de duur van de vertraging. In geen geval kan de Wederpartij de bestelling annuleren respectievelijk de Overeenkomst ontbinden indien de late levering van de Goederen aan de Wederpartij direct of indirect wordt veroorzaakt door toedoen van de fabrikanten van de te leveren Goederen.
7: Gebruiker is gerechtigd de door de Wederpartij bestelde Goederen zo nodig in delen te leveren. Iedere deellevering wordt geacht een afzonderlijke levering te zijn.
8: De Wederpartij kan de geleverde Goederen niet aan Gebruiker retourneren dan na uitdrukkelijke toestemming van Gebruiken. De Wederpartij kan in geen geval Goederen retourneren die zijn nabesteld en zijn geleverd uit de voorraad van Gebruiker.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

1: Alle geleverde Goederen blijven eigendom van Gebruiker totdat de Wederpartij aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan, waaronder, maar niet uitsluitend, de verplichting tot betaling van de koopprijs voor geleverde Goederen of uit hoofde van een andere door Gebruiker verrichte prestatie, met inbegrip van belastingen, rente en kosten. De Wederpartij is gehouden om de Goederen gedurende de periode dat zij de Goederen voor Gebruiker houdt deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.
2: Bewerking, verwerking en/of doorverkoop door de Wederpartij van door Gebruiker geleverde Goederen aan derden laat het in het vorige lid bepaalde onverlet.
3: De Wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen op enige wijze te bezwaren, in bruikleen te geven of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zolang de Wederpartij niet heeft voldaan aan alle verlichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

Artikel 9: Conformiteit

1: van de door Gebruiker ten aanzien van de Goederen afgegeven garanties zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
a- was- en kleurechtheid van geleverde Goederen;
b- gedragen kleding;
c- kleding die niet volgens de voorgeschreven dan wel de daarvoor te doen gebruikelijke reinigingsvoorschriften is gereinigd.
2: Toelaatbaar geachte afwijkingen in kleding, waaronder, maar niet beperkt tot, de kleur, de maat, de afwerking en overige kwaliteitseisen, worden door de Wederpartij geaccepteerd.
3: De in het vorige lid genoemde afwijkingen vormen geen grond voor opschorting van de nakoming van de verplichtingen ui te Overeenkomst door de Wederpartij of voor ontbinding van de Overeenkomst of voor verlaging van de koopprijs.
4: Indien de Wederpartij een korting wegens versnelde betaling heeft gekregen, is de Wederpartij niet gerechtigd losse exemplaren van bestelde Goederen om welke reden dan ook bij Gebruiker te retourneren.

Artikel 10: vervoer van Goederen

1: Gebruiker bepaalt de wijze van transport van Goederen.
2: Het vervoer, alsmede het laden en lossen van Goederen, ook indien verricht door een derde, waaronder een professionele vervoerder, is voor rekening en risico van de Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3: Vervoer van Goederen, ook indien dit door een derde wordt uitgevoerd, geschiedt onverzekerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dit geval komen de kosten van de verzekering voor rekening van de Wederpartij.
4: Gebruiker is gerechtigd de Goederen voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan indien het vervoer van de Goederen om redenen van buiten de invloedsfeer van Gebruiker niet kan doorgaan. Ongeacht het voorgaande behoudt gebruiker het recht op betaling van de volledige koopprijs.
5: Goederen zijn voor risico van de Wederpartij vanaf het ogenblik dat Gebruiker de Goederen aan de Wederpartij ter beschikking heeft gesteld of zoveel eerder vanaf het moment dat de Goederen door of namens de Wederpartij in ontvangst zijn genomen. Indien is overeengekomen dat gebruiker de Goederen op een bepaalde plaats dient af te leveren gaat het risico over op de Wederpartij op het moment dat de Goederen door of namens de Gebruiker op de overeengekomen locatie zijn afgeleverd. Het door de Wederpartij om welke reden ook niet in ontvangst nemen of willen nemen van afgeleverde of ter beschikking gestelde Goederen laat het voorgaande onverlet.

Artikel 11: Overmacht

1: Als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden, condities en gebeurtenissen die door Gebruiker niet kunnen worden beïnvloed, die plaatsvinden buiten schuld of nalatigheid van Gebruiker, die niet verhinderd of vermeden kunnen worden door het nemen van redelijke maatregelen en/of die tijdelijk of blijvend de uitvoering van enige verplichting onder de Overeenkomst verhinderen.
2: Als overmacht worden onder meer aangemerkt omstandigheden zoals het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie Goederen of bestanddelen daarvan moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, oorlog, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere omstandigheid welke Gebruiker redelijkerwijs niet heeft voorzien en waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen.
3: Indien Gebruiker door overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, behoudt hij het recht de overeenkomst met de Wederpartij Geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel de Overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Gebruiker schadevergoeding of enige andere prestatie aan de Wederpartij of derden is verschuldigd. Bij gedeeltelijke nakoming door Gebruiker is de wederpartij een gedeelte van de totale koopprijs verschuldigd dat beantwoordt aan de door Gebruiker geleverde prestatie.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

1: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de door of vanwege Gebruiker verstrekte ontwerpen, ontwerpschetsen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en alle andere zaken waarop intellectuele eigendomsrechten kunnen rusten, haar eigendom, ongeacht of deze aan de Wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld. Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopieren is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van Gebruiker.
2: Alle met betrekking tot ontwerpen, ontwerpschetsen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en alle andere zaken bestaande en gevestigde intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, modelrechten e.d.) zijn van Gebruiker.
3: Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handeling is de Wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 3500, onverminderd het recht van Gebruiker aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. Het recht op schadevergoeding omvat zowel directe als indirecte schade.
4: Voor zover Gebruiker voor de Wederpartij een specifiek product ontwikkelt of een andere opdracht vervult, berusten de intellectuele eigendomsrechten bij Gebruiker tenzij hierover bij de totstandkoming van de specifieke overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13: Ontbinding

1: De Overeenkomst wordt onmiddellijk automatisch zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist ontbonden, indien de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt en/of verkrijgt of indien de Wederpartij door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen ervan verliest.
2: Gebruiker is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet nakomt, inclusief de verplichting tot betaling van enig verschuldigd bedrag en/of verstrekken van zodanige vooruitbetaling of zekerheidstelling zoals hiervoor in het vierde lid van artikel 5 omschreven en/of indien de Wederpartij anderszins in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst tekort schiet of naar verwachting tekort zal schieten.

Artikel 14: klachten

1: De Wederpartij controleert de staat van ontvangen Goederen of verrichte diensten terstond bij levering als hiervoor omschreven in het tweede lid van artikel 7. De Wederpartij dient Gebruiker onverwijld van alle zichtbare gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Wederpartij wordt geacht de door Gebruiker geleverde Goederen of Diensten zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen.
2: Naast het in lid 1 bepaalde is de Wederpartij verplicht aan Gebruiker ieder gebrek en/of schade aan de door Gebruiker geleverde Goederen of Diensten, gebreken met betrekking tot de aflevering van Goederen of Diensten, of klachten met betrekking tot enige andere prestatie van Gebruiker, onmiddellijk nadat het gebrek of de schade door de Wederpartij is geconstateerd schriftelijk te melden, maar in ieder geval niet later dan uiterlijk veertien (14) dagen nadat de Goederen of Diensten zijn geleverd.
3: In geval van gebreken aan geleverde Goederen of Diensten stelt de Wederpartij Gebruiker in de gelegenheid de Goederen respectievelijk Diensten te herstellen of te vervangen, zulks naar keuze van Gebruiker.

Artikel 15: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1: In geval van aansprakelijkheid is Gebruiker jegens de Wederpartij en/of derden niet verder aansprakelijk dan ten bedrage van tien procent (10%) van het totaal van het aan Wederpartij gefactureerde en door de Wederpartij betaalde bedrag en in ieder geval niet verder dan het bedrag van € 10.000. Gebruiker is in geen geval verder aansprakelijk dan het totaalbedrag dat door de verzekeringspolis van Gebruiker wordt gedekt.
2: Gebruiker is jegens de Wederpartij en/of derden niet aansprakelijk voor enige immateriële schade als gevolg van een gebrek in het geleverde product.
3: Gebruiker is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor schade van derden veroorzaakt door een gebrek in het geleverde product. Onder schade wordt verstaan:
a- schade door dood of lichamelijk letsel;
b- schade aan een andere zaak dan de gebrekkige zaak die bestemd is voor gebruik in de privésfeer en die door de benadeelde hoofdzakelijk in de privésfeer is gebruikt;
c- schade aan de gebrekkige zaak;
d- enige economische schade als gevolg van aanspraken van derden op de Wederpartij op basis van het in suba, b en c genoemde.
4: De Wederpartij is gehouden zich tegen het in het hiervoor bepaalde adequaat te verzekeren.
5: Gebruiker is jegens de Wederpartij en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst die valt of behoorde te vallen onder de dekking van de verzekering van de Wederpartij indien de Wederpartij de daartoe vereiste verzekering zou hebben gesloten. In dit opzicht vrijwaart de Wederpartij Gebruiker jegens derden.
6: In geen geval is Gebruiker aansprakelijk voor gederfde winst of andere gevolgschade van de Wederpartij en/of derden van welke aard dan ook.
7: Voorgaande leden van dit artikel zijn op gelijke voet van toepassing op alle door Gebruiker ten behoeve van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan ingeschakelde personen, waaronder, maar niet uitsluitend ondergeschikten, externe hulpkrachten en vertegenwoordigers van Gebruiker.

Artikel 16: Overige bepalingen

1: Tenzij anders overeengekomen dienen alle mededelingen aan Gebruiker ter zake van deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan schriftelijk te worden gedaan’
2: Alle vorderingen, waaronder vorderingen tot nakoming van de Overeenkomst of de totstandkoming van de Overeenkomst, ingebrekestellingen en beëindiging van de Overeenkomst dient de Wederpartij per aangetekend schrijven te doen instellen.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1: De Overeenkomst en alle andere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, alsmede geschillen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging daarvan, worden uitsluitend beheerst door Nederlands Recht.
2: Het Weens Koopverdrag is niet van Toepassing.

Artikel 18: Geschillen

1: Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van van de Overeenkomst of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of die daarmee verband houden, is met uitsluiting van andere gerechten, in eerste instantie uitsluitend bevoegd de Rechtbank Zwolle of, naar keuze van Gebruiker, de bevoegde rechterlijke instantie in het statutaire vestigingsgebied van Gebruiker of de Wederpartij.
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij het aangaan van de Overeenkomst door Gebruiker en Wederpartij voor akkoord ondertekend in tweevoud en zullen de rechtsverhouding tussen partijen bepalen voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.